Onze visie op onderwijs aan jonge kinderen

Op de Fontein ontwikkelen jonge kinderen door te spelen, ontdekken en onderzoeken in een rijke leeromgeving. Zo doen zij ervaringen op waarmee ze de wereld om zich heen verkennen en leren begrijpen. Spel is de drager van deze ontwikkeling. De leerkracht zorgt voor een beredeneerd aanbod door de kinderen te begeleiden in hun spel en door leerkrachtgestuurde activiteiten te organiseren. Door te werken met betekenisvolle thema’s sluiten wij aan bij de belevingswereld van de kinderen. De leerkracht zorgt voor structuur, materialen, vrijheid, ruimte voor initiatieven van de kinderen en tijd om te spelen. Om het aanbod passend te maken voor de kinderen brengt de leerkracht de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind in kaart.

Doel

Het onderwijs aan de jonge kinderen op de Fontein is erop gericht om hen ononderbroken de ontwikkelingsfases te laten doorlopen. Hierbij gaat het om de sociaal-emotionele, cognitieve-, motorische- en spelontwikkeling.

Groep 1-2 in het kort

In groep 1 en 2 wordt veel gewerkt met thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen. Er wordt aandacht geschonken aan de seizoenen en feesten / vieringen in het jaar. Hiernaast is ook ruimte voor andere thema’s waarbij de kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. We werken ongeveer 6 weken rond een thema, zo kan het onderwerp, het spel en de ontwikkeling worden verdiept. Heel belangrijk vinden we dat de kinderen veel kunnen spelen tijdens het thema. Op die manier maakt het kind zich het thema eigen en komt het tot ontwikkeling. We proberen een rustige omgeving te creëren waarin het kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen. We monitoren die ontwikkeling a.d.h.v. de Leerlijnen voor het Jonge Kind. We gaan er vanuit dat een kind, die “lekker in zijn vel zit”, die zelfvertrouwen heeft en nieuwsgierig is naar nieuwe dingen, de beste basis heeft om zich te ontwikkelen. Dat is waar de leerkrachten hun focus opleggen. De sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij dus ook erg belangrijk.Met de leerlijnen voor groep 1-2 brengen wij de ontwikkeling van de kinderen in kaart, gericht op de gebieden spel, sociaal-emotioneel, rekenen, taal en de motorische ontwikkeling. Door met de leerlijnen te werken zien de leerkrachten precies welke kinderen extra aandacht en/of uitdaging nodig hebben. Al spelenderwijs en in het thema speelt de leerkracht daar op in.

Momenteel hebben we een groep 1 en een groep 1-2. In de groep 1 kunnen de nieuwe kinderen rustig wennen aan school. Het voordeel van deze homogene groep is dat de leeftijden van de kinderen dicht bij elkaar zitten en dat kan rust geven voor de kinderen die net 4 zijn geworden en nieuw op school komen. de kinderen die dan al even op school zitten, kunnen de nieuwe kinderen goed vertellen en helpen hoe alles werkt op school. In de groep 1-2 zitten de oudere kleuters die al goed bekent en gewend zijn op school. Zij kunnen vaak al wat meer uitdaging gebruiken en zijn al verder in hun spelontwikkeling. De niveaus liggen wat dichter bij elkaar, waardoor differentiatie goed is toe te passen. Het voordeel is dat de groep gedurende het gehele schooljaar hetzelfde blijft. Hierdoor worden de fases van groepsvorming minder snel onderbroken. Dat is bevorderlijk voor de groepsvorming. Beweging is belangrijk en gezond. Bewegen draagt ook bij aan de ontwikkeling van het (jonge) kind. Daarom staat er iedere dag buitenspelen op het programma. Daarnaast gymmen we ook minimaal 1 keer in de week in het speellokaal. Tevens beginnen we in groep 1 en 2 spelenderwijs met Engels. Hierbij maken we gebruik van ‘integrated learning’. Door handelingen en activiteiten in het Engels te benoemen, door liedjes te zingen, verhaaltjes te vertellen en rijmpjes aan te leren raken de kleuters al vroeg vertrouwd met de Engelse taal. Het Klooster (Woerden) biedt wekelijks op woensdag muzieklessen aan.

Ook in groep 1 en 2 maken we gebruik van Kwink. Deze methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling helpt/geeft handvatten om van de groep een echte groep te maken, zodat we het fijn hebben met elkaar!