Onze identiteit

De Fontein staat open voor iedereen die voor christelijk onderwijs kiest. Bij ons op school mag je zijn wie je bent. We hebben respect voor elkaar, voor onszelf en waar we in geloven. Dit bereiken we door aandacht te hebben voor elkaar en te luisteren naar elkaar.

De Fontein is een protestants-christelijke school. Wij beginnen de dag met zingen en bidden, vertellen Bijbelverhalen en gaan hierover met de kinderen in gesprek. Met behulp van de methode ‘Kind op Maandag’ ontdekken we samen hoe we in deze tijd vanuit de Bijbel kunnen leven. Wij vieren de christelijke feestdagen met de kinderen en nodigen u uit om Kerst met ons mee te vieren.  

Onze identiteit is de basis voor onze kernwaarden en geeft richting aan hoe wij school willen zijn:

Veiligheid  Iedereen mag zichzelf zijn
Deskundigheid We leren van en met elkaar
Ontwikkeling We maken gebruik van elkaars talenten
Verantwoordelijkheid  We zorgen voor elkaar
Verbinding We vieren samen en leven met elkaar mee

Open naar elkaar

Vanuit het christelijk geloof en de Bijbelverhalen besteden we ook aandacht aan andere godsdiensten. Leerkrachten leven het christelijk geloof voor. Zij zijn open over wat zij zelf geloven zonder dat zij dit opleggen aan de leerlingen. De leerlingen leren dat er verschillende manieren van geloven mogelijk zijn (hoe je het beleeft en vormgeeft), leren omgaan met verschillen en hebben respect voor de verschillende geloofsbelevingen. Van ouders verwachten we dat ze onze uitgangspunten respecteren.