Onze identiteit

De Fontein staat open voor iedereen die voor christelijk onderwijs kiest. Bij ons op school mag je zijn wie je bent. We hebben respect voor elkaar, voor onszelf en voor waar we in geloven. Dit bereiken we door aandacht te hebben voor elkaar en te luisteren naar elkaar.

De school is een protestants-christelijke school. Wij beginnen de dag met zingen en bidden, vertellen Bijbelverhalen en gaan hierover met de kinderen in gesprek. De methode ‘Kind op Maandag’ zorgt ervoor dat uw kind de verhalen uit de Bijbel kan vertalen naar herkenbare hedendaagse situaties.

Onze kernwaarden betrokkenheid, geborgenheid, veiligheid, respect, vertrouwen, naastenliefde en normen en waarden zijn gebaseerd op de boodschap van de Bijbel.

Open naar elkaar

Vanuit het christelijk geloof en de Bijbelverhalen besteden we ook aandacht aan andere godsdiensten. Leerkrachten leven het christelijk geloof voor. Zij zijn open over wat zij zelf geloven zonder dat zij dit opleggen aan de leerlingen. Dit verwachten wij ook van ouders richting de school. De leerlingen leren dat er verschillende manieren van geloven mogelijk zijn (hoe je het beleeft en vorm geeft) en leren omgaan met verschillen.